ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

264. මහාපණාද ජාතකය

“යම් රජක්හුගේ ස්වර්ණමයවූ ප්‍රාසාදය සරසින් ෂොඩශ ශර ප්‍රමාණවීද, උසින් සහස්‍ර කාණ්ඩ ප්‍රමාණයයි කීහුද, ඒ රජතෙමේ පණාද නම්වේ. (උසින් පස්විසි යොදුනක පළලින් අඩ යොදුනක් පමණ යයි කියත්.)

උසින් දහසක් කාණ්ඩ ප්‍රමාණවූ ඒ මාළිගාව සියක් මහල් ඇත්තේ ධ්වජයෙන් ගැවසීගත්තේය. නිල් මැණිකෙන් වටකරණ ලද්දේය. එහි සදහසක් නටන ගී කියන නළුවෝ සප්තප්‍රකාරව නැටුවාහුය.

“භද්දජී ස්ථවිරයෙනි, යම්සේ කීයෙහිද, ඒ එසේමය. එකල්හි තට වතාවත් කළාවූ මම එකල්හි ශක්‍ර වීමි.”

මහාපනාදජාතකං චතුත්ථං.