ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

265. ඛුරප්ප ජාතකය

“දුනු වේගයෙන් හරණ ලද ඊතලද තෙල් සණලා සෝදන ලද සියුම් මුවහත් ඇති ගන්නාලද කඩුද, දැක මරණය ලංව සිටියාවූ ඒ භයෙහි දී තට කුමක් හෙයින් තැති ගැන්මක් නොවීද?

“දුනු වේගයෙන් හරණ ලද ඊතලද තෙල් සණ ලා ශුද්ධකළ සියුම්වූ මුවහත් ඇති මිටින් ගන්නා ලද කඩුද දැක මරණය පැමිණි කල්හි ඒ භයෙහි බොහෝවූ උතුම්වූම සතුටක් ලදිමි.

“සතුරන් දැක සතුටුවූ ඒ මම සතුරන් අභිභවනය කෙළෙමි. පළමුව මාගේ ජීවිතය හරණ ලද්දේ විය. එසේ මැයි ජීවිතයෙහි ආලය කරන්නාවූ සූරතෙමේ කිසිකලෙකත් ශූර කෘත්‍යය නොකරන්නේ මයයි.”

ඛුරප්පජාතකං පඤ්චමං.