ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

266. වාතග්ග සින්ධව ජාතකය

“යම් කාරණයෙකින් කෘශවූයෙහි පාණ්ඩු වර්ණවූයෙහි වීද, යම් කාරණයෙකින් ආහාර රුචි නොකෙරේද? ඒ තී ප්‍රාර්ථනා කරණ මේ පිය තෙමේ ආයේය. දැන් කුමක් හෙයින් පලායන්නීද?

“පළමුවෙන්ම සන්ථවය නම් නොම හටගන්නේය. කුමක් හෙයින්ද යත්? ස්ත්‍රීන්ගේ ගර්විතයයි කියන ලද යශස පිරිහෙන්නේය. පුත්‍රය, එහෙයින් මම පලා ගියෙමි.

“යශස් ඇත්තාවූ ප්‍රශස්ත කුලයෙහි උපන්නාවූ, තමා ලඟට ආ පුරුෂයා යම් ස්ත්‍රියක් නොකැමති වේද? වාතග්ග නම් අශ්වයා නොකැමතිවූ කුණ්ඩලී නම් කොටළු ධෙනුව මෙන් බොහෝ කලක් ශොක කරන්නේයයි” කීයේය.

වාතග්ගසින්ධවජාතකං ඡට්ඨං.