ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

268. ආරාම දූසක ජාතකය

“යමෙක් ඒකාන්තයෙන් සියලු රැස්වූවන් අතුරෙන් ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රසිද්ධවූයේ වීද ඔහුගේද මේ ප්‍රඥාතොමෝ මෙබඳුවී. අන්‍යවූ ලාමකවූ ප්‍රජා තොමෝ කෙබඳුවීද,

“බමුණ, නුඹ කාරණා කාරණා නොදැන මෙසේ නින්දා කෙරෙහි බිම බැස පිහිටියාවූ මුල නොදැක ගස කෙසේ නම් දැන ගන්නේද?

“මම තොපටද වනයෙහි යම් අනික් වානර කෙනෙක් ඇත්නම් ඔවුන්ටද නින්දා නොකරමි. යළි එකෙක් ඇත යමෙකු සඳහා තොප වැන්නෝ ආරාම රෝපක ධුරයෙහි සිටියාහුද, ඒ විශ්වසේන නම් රජම නින්දා කටයුත්තේයයි’ කීයේය.

ආරාමදූසකජාතකං අට්ඨමං.