ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

269. සුජාත ජාතකය

“වර්ණයෙන් යුක්තවූ ශබ්දයෙන් මිහිරිවූ ප්‍රිය දර්ශන ඇත්තාවූ යමක්හු රළු වචන ඇත්තාහුද, ඔව්හු මෙලොවද පරලොවද සියල්ලන්ට නොම ප්‍රිය වෙත්.

“තෘෂ්ණාවූ දුර්වර්ණවූ තල කැළලින් යුක්තවූ මේ කෝකිලාව දක්නෙහි වේද, ඒ කෝකිළයා පවා මියුරුකොට බිණීමෙන් බොහෝවූ ප්‍රාණීන්ට ප්‍රිය වූයේය.

[මෙතැන් සිට පහලට ජාතක තුනක් අඩුය]

සුජාතජාතකං නවමං.