ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

2. පදුම (කොසිය) වර්ගය

270. උලූකජාතකං (3-2-10)

උලූකජාතකං දසමං.

පදුමවග්ගො දුතියො.