ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

3. උදපානවග්ගො

272. බ්‍යග්ඝජාතකං (3-3-2)

[කොටසක් අඩුය] පාපමිත්‍රයා විසින් මැඩපැවැත්ම පළමු කොටම පණ්ඩිතතෙම ස්වකීයවූ ඇස් දෙක මෙන් රක්ෂා කරන්නේය.

“යම්බඳුවූ කල්‍යාණ මිත්‍රයකු හා සමග කළ ආශ්‍රය හේතුකොටගෙන කායචිත්ත දෙදෙනාගේ සුඛභාව වැඬේද නුවණැති පුරුෂතෙම ඔහුගේ සියලු කටයුත්තෙහි තමා හා සමවූ පැවැත්ම කරන්නේය.

ව්‍යාඝ්‍රයෙනි, එවු, නවතිවු, මේ මහා වනයට නැවත එළෙඹෙවූ ව්‍යාඝ්‍රයන් රහිතවූ වනය නොකපත්වා, ව්‍යාඝ්‍රයෝ වන නැත්තාහු නොවෙත්වා.”

බ්‍යග්ඝජාතකං දුතියං.