ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

3. උදපානවග්ගො

278. මහිස ජාතකය

“සැහැල්ලුවූ හිතේ පැවැත්ම ඇති මිත්‍රද්‍රොහියාගේ මේ දුක සියලු කැමති අර්ථයන් දෙන්නහු මෙන් කවර කාරණයක් සඳහා ඉවසන්නෙහිද,

“මොහු අඟින් ඇන විනාශකරව. පයින්ද මැඬලව. වළකන්නෙක්ද නොවූයේ නම් අඥානයෝ බොහෝසේ කිපෙන්නාහුය.

“මෙතෙම මට මෙන් හඟින්නේ සෙස්සහුටද මෙසේ කරන්නේය. ඔහු එතැන්හි ලා ඒ වඳුරා විනාශ කරත්. මට ඒ පාපයෙන් මිදීම වන්නේයයි” කීයේය.

මහිංසරාජජාතකං අට්ඨමං.