ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

3. උදපානවග්ගො

280. පුටදූෂක ජාතකය

“ඒකාන්තයෙන්ම මෘග රාජතෙම මල් මුළු කිරීමට දක්ෂයයි සිතමි. ඒ එසේමැයි උඩින් හෙලු හෙලු මුල කඩාබිද දමයි. අනික් මුලක් ඒකාන්තයෙන් කරන්නේය.

“මාගේ පියා හෝ මව හෝ මල් මුළුකිරීමට දක්ෂ නොවෙත්. කළ කළ දේ වනාහි කඩාබිඳ දැමීමු. එසේමැයි, මේ වානර කුලය මෙබඳු ස්වභාව ඇත්තේය.

“යම්බඳුවූ තොපගේ ධර්මයතෙම මෙබඳු වේනම් අධර්මය වනාහි කෙබඳුද? තොපගේ ධර්මය හෝ අධර්මය හෝ කිසිකලෙක්හි නොදකුම්හයි” කීයේය.

පුටදූසකජාතකං දසමං.

උදපානවග්ගො තතියො.