ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

281. අබ්භන්තර ජාතකය

“යම් අඹ ගසක්හුගේ ඵලය දෙවියන් විසින් අනුභවයට සුදුසුද, ඒ අබ්භන්තර නම් අඹ ගසෙහි අඹ අනුභවකොට පහවූ දොළ ඇත්තාවූ ස්ත්‍රි තොමෝ චක්‍රවර්තියක්හු වදයි.

“සොඳුර, තීද අගබිසෝවෙහි ඕ තොමෝද, ස්වාමියාහට ප්‍රියවූවාය. තිට රජතෙම මේ අබ්භන්තර නම්වූ අඹ ගසෙහි ඵලය ගෙන්වන්නේයි.

“ස්වාමීහට වැඩ පිණිස වීර්ය කරන්නාවූ කාය ජීවිතයෙහි අපෙක්ෂා නැත්තාහු ශූරවූ පුරුෂතෙම යම්බඳුවූ සුඛ කාරණයට පැමිණේද? මමද එය ලබන්නෙක් වෙමි.”

අබ්භන්තරජාතකං පඨමං.