ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

283. වඞ්ඪකී ශූකර ජාතකය

“පෙර මේ පෙදෙසෙහි හැසිරෙන්නේ ඌරන් මෙල්ලකොට උතුම් උතුම් ඌරන් මරන්නාවූ තෝ දැන් තනිවූයේ ඉවත්ව සිතන්නෙහිය. ව්‍යාඝ්‍රය, තාගේ බලය අද නැත්තේද?”

“මේ ඌරෝ පෙර භයින් පීඩිත වූවාහු රක්ෂාස්ථාන සොයන්නාහු වෙන වෙන දිසාවෙන් දිසාවට යති. දැන් එක තැනට එකතුව නාද කෙරෙත්. යම් තැනෙක්හි සිටියාවූ මොහු අද මා විසින් නොමැඩිය හැක්කාහුයි,

“රැස්වූ ශූකර සමූහයන්ට නමස්කාර වේවා. පෙර නොවූ මිත්‍රභාවයක් තෙමේ දැක කියමි. යම් තැනෙක්හි දළ ඇත්තාවූ මෘග සංඛ්‍යාත වූ ඌරෝ ව්‍යාඝ්‍රයා දිනුවාහුද, දළ බලකොට ඇත්තාවූ ඌරන් අතුරෙහි සමගිය හේතුකොට ගෙන සතුරා මැඩ මරණින් මිදුනාහුය.”

වඩ්ඪකීසූකරජාතකං තතියං.