ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

284. සිරි ජාතකය

“හස්තිශිල්පාදී උගත් ශිල්ප ඇත්තාවූද, ශිල්ප නැත්තාවූද, උත්සාහ ඇත්තාවූ සිත් නැති ජනයෝ බොහෝවූ යම් වස්තුවක් රැස්කෙරෙත්ද, ඒ වස්තූන් පිනැත්තෙක්ම අනුභව කෙරේ.

“සෑමතන්හිම කළ පින් ඇත්තාහට අන්‍යවූ ප්‍රාණීන් මැඩපවත්වා ආයතන නොවූ තන්හිද බොහෝවූ සම්පත් වනාහි උපදිත්.

“ලාමක නොවූ කළ පින් ඇත්තාවූ සත්වයාහට ශ්‍රීමත් වූ කුකුළෝද, මාණික්‍යයෝද ශ්‍රීමත්වූ ආරක්ෂා යෂ්ටියද කරණලද පින් ඇති ස්ත්‍රී ලක්ෂණයෙන් යුක්තවූ ස්ත්‍රීහුද උපදිත් යයි” කීයේය.

සිරිජාතකං චතුත්ථං.