ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

286. සාලුක ජාතකය

“සාලුක නම් ශූකරයාගේ ස්වභාවය. කැමතිනොවෙව, හෙතෙම මරණයට කරුණුවූ ආහාරයන් අනුභව කරයි. එහි නිරුත්සාහ වූයේ බොල් මිශ්‍රවූ රොඩු අනුභව කරව. මෙය දීර්ඝායුෂ ඇතිවීමට කරුණුවේ.

“දැන් ඒ විවාහයෙන් යුක්ත පුරුෂයා සේවකයන් හා යුක්තවූයේ අමුත්තෙක්ව මෙහි පැමිණ සිටීද, එකල්හි මොහොලකට බඳු උඩුතොල ඇති මරණ පිණිස හෝනාවූ සාලුක නම් ශූකරයා දක්නෙහිය.

“මොහොලටබඳු උඩුතොල ඇති කපනලදුව හෝනාවූ හූරා දැක ගොන්නු අපගේ බොල් මිශ්‍රවූ රොඩු ආහාරයම උතුම්යයි” සිතූහ.

සාලූකජාතකං ඡට්ඨං.