ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

287. ලාභගරු ජාතකය

“උමතු නුවූයේ කේලාම් නොකියන්නේ නෘත්‍ය නොකරන්නේ කලබල නැත්තෝ අඥානයන් කෙරෙහි ලාභය නොලබයි. තට මෝතොමෝ අපගේ ලාභානුශාසනායි.

“බමුණ, යශස් ලැබීමටද, ධනය ලැබීමටද, තම විනාශවන පරිද්දෙන් හෝ අධර්මයෙහි හැසිරීමෙන් හෝ සම්භවන යම් වෘත්තියක් ඇද්ද, එයට නින්දා වේවා.

“ඉදින් පාත්‍රයකුදු ගෙණ ගෘහ නැත්තේ පැවිදිව හැසිරෙන්නේද, අධර්මයෙන් යම් ජීවිකාවෘත්ති සෙවීමකුත් ඇද්ද, ඊට වඩා මේ භික්ෂාවෙන් වන දිවි පැවැත්වීමම උතුම්වේ.”

ලාභගරහජාතකං සත්තමං.