ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

288. මච්ඡුද්දාන ජාතකය

“මත්ස්‍යයෝ දහසකට වඩා අගිත්යයි යමෙක් මේ කාරණය අදහන්නේද, එසේ වූවෙක් නැත. මාගේද මෙහිලා මසුරන් සතක් වූහ. මමද ඒ මස්වැල මසුරන් සතක්දී ගත්තෙමි.

“මත්ස්‍යයන්ට ආහාරයදී මට පින් අනුමෝදන් කෙළේය. තා විසින් අනුමෝදන් කරණලද ඒ පින සිහිකරන්නාවූ මා විසින් තාගේ ධනය රක්නාලදී.

“කිපුනු සිත් ඇත්තාහට මෙලොවද, පරලොවද අභිවෘද්ධිය නොවේ. නරක වැඩ කරන්නාවූ යමෙක් පියා සතුවූ සම්පත්තිය සහෝදරයාට වඤ්චා කෙළේද, ඔහු දෙවතාවෝ නොම පුදත් යයි කීයේය.”

මච්ඡුද්දානජාතකං අට්ඨමං.