ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

289. නානාච්ඡන්ද ජාතකය

“මහරජ, වෙන වෙන අදහස් ඇත්තෝ වූ අපි එක ගෙයි වසමු. එහෙයින් මම ගම්වරයක් කැමැතිවෙමි. බැමිණිද, ගවයන් සියයක් කැමැත්තීය.

“මාගේ පුත්‍රවූ ඡත්‍ර නම් මානවකයා ආජානීය අශ්ව රථයක් කැමැත්තේය. මාගේ යෙහෙලිද මාණික්‍ය කුණ්ඩලාභරණයක් කැමැත්තීය. හීනවූ යම් මේ පූර්ණකා නම් දාසියක් ඇද්ද, ඕතොමෝ කුල්ල මෝල හා සමග වංගෙඩියක් කැමතිවේ.

“බ්‍රාහ්මණයාහට ගම්වරයක්ද බැමිණියට ගවයන් සියයක්ද ඡත්‍ර නම් බ්‍රාහ්මණ පුත්‍රයාහට ආජානීය අසුන් යෙදූ රථයක්ද යෙහෙළිවූ කන්‍යාවට මිණි කොඬොලක්ද, යම් පූර්ණිකා නම් ලාමකවූ දාශියක් ඇද්ද, ඇයට වංගෙඩියක් හා මොහොළක්ද පිළියෙල කොට දෙව්යයි” කීයේය.

නානාඡන්දජාතකං නවමං.