ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

4. අබ්භන්තර වර්ගය

290. ශීල විමංසන ජාතකය

“ආචාර ශීලයම යහපත් වේමැයි, ලෝකයෙහි ශීලය, නිරුත්තරය, බලව, දරුණු විෂ ඇති, නාගතෙමේ සිල්වත්යයි නොනසනු ලැබේ.

“සිල්වත්වූ පුරුෂතෙම යම් ශීලයකින් බුද්ධාදීවූ ආර්යයන්ගේ ප්‍රතිපත්තියෙහි හැසිරේයයි කියනු ලැබේද, ලෝකයෙහි යහපතකැයි දන්නා ලදද, එසේවූ ශීලය, ඒ මම සමාදන් වෙමි.

“සිල්වත් තෙමේ නෑයන්ටද පියවූයේ වෙයි. මිත්‍රයන් කෙරෙහිද බබළයි. ශරීරයාගේ බිඳීමෙන් මත්තෙහි සුගතියෙහි උපදීයයි” කීයේය.

සීලවීමංසකජාතකං දසමං.

අබ්භන්තරවග්ගො චතුත්ථො.