ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

291. භද්‍රඝට ජාතකය:

“සියලු කැමති වස්තූන් දීමට සමර්ථවූ කුම්භ නම්වූ කළය ලදින් ඒ ධූර්තකයා යම්තාක් ඒ කළය රක්ෂා කෙරේද, ඒතාක් කල් හෙතෙම සැපය වඩන්නේය.

“යම් කලෙක්හි සුරාවෙන් මත්වූයේද, ආඩම්බර වූයේ එකල්හි ප්‍රමාදයෙන් කළය බිඳුනේය. ඉක්බිත්තෙන් නග්න වූද එකතු කොටගත් රෙදි කැබලි මසා හැන්දාවූද, අඥානතෙම පසුව වැනසේද,

“එපරිද්දෙන්ම යම් පුරුෂයෙක් වස්තුව ලබා පමණ නොදන්නේ අනුභව කෙරේද, ඒ නුවණ නැත්තේ භද්‍රඝටය බිඳිනා ලද ධූර්තකයා මෙන් පසුව තැවේයයි” කීයේය.

සුරාඝට ජාතකං පඨමං.