ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

292. සුපත්ත ජාතකය

“මහරජ, බාරාණසියෙහි නිබඳව වසන්නාවූ අසූ දහසක් පමණ කවුඩන්ගෙන් පිරිවැරූ සුපත්ත නම් කවුඩු රජෙක් ඇත.

“ඔහුගේ දෙළදුක් ඇත්තාවූ සුපස්සා නම් භාර්යාව රජ්ජුරුවන්ගේ මුළුතැන් ගෙයි පිසූ වෙන වෙන මාහැඟිවූ රාජ භොජනය අනුභව කරන්ට කැමති වේ.

“ඔවුන්ගේ මම දූතයෙක්මි. රජු විසින්ද මෙහෙයන ලද්දේ මෙහි ආවෙමියි. මාගේ ස්වාමියාට සත්කාර කෙරෙමි. එසේහෙයින් භත්ත කාරකයාගේ නාසිකාවෙහි වණය කෙළෙමියි” කීයේය.

සුපත්තජාතකං දුතියං.