ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

293. කායවිච්ඡන්ද ජාතකය

“එක්තරා පාණ්ඩු රෝග නම්වූ ව්‍යාධියකින් දැඩිකොට පහරණ ලද දුක්ඛිතවූ පෙළෙන්නාවූ මාගේ මේ ශරීරය අව්වෙහි වූ හුණු වැල්ලෙහි තබන ලද මලක් මෙන් වියළෙන්නේය.

“පවිත්‍ර නොවූ මේ ශරීරය පවිත්‍ර යයි, අඥානයන් විසින් කියන ලදී. යහපත් නොවූ මේ ශරීරය යහපත්යයි සම්මතය. කේශාදී නොයෙක් කුණපයන්ගෙන් සම්පූර්ණවූ මේ ශරීරය නුවණින් නොබලන්නාහට පවිත්‍ර ස්වරූපයෙන් වැටහේ.

“යම් ශරීරයෙක්හි ක්ලෙශ මුර්ච්ඡාවෙන් ඉතා මුසපත්වූ සත්වයෝ සුගතියෙහි ඉපදීමට මාර්ගය පිරිහෙළත්ද, එසේවූ ආතුරවූ පිළිකුල් කටයුතුවූ අපවිත්‍රවූ ව්‍යාධිය ස්වභාව කොට ඇත්තාවූ මේ කුණු ශරීරයට නින්දා වේවායි” කීයේය.

කායනිබ්බින්ද ජාතකං තතියං.