ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

294. ජම්බුඛාදක ජාතකය

“නොවිසිර පවත්නා ස්වරයෙන් යුක්තවූ මනොඥවූ ශබ්ද ඇති ශබ්ද පවත්වන්නවුනගෙන් උතුම්වූයේ යම් ජම්බු ශාඛාවෙක්හි හුන්නේ මයුර පෝතකයකු මෙන් මේ කවරෙක් නම් නාද කෙරේද?

“කුලපුත්‍රයාට ප්‍රශංසා කරන්නට කුලපුත්‍රයෙක්ම දනී. ව්‍යාඝ්‍ර පොතකයෙකු හා සමාන වර්ණ ඇත්තාවූ නුඹ යහළුව, බඩ පිරෙන තුරු දඹගෙඩි අනුභව කරව, තට දෙමි.”

“බොරු කියන්නාවූ එක්තැන්වූ ඔවුනොවුන් ප්‍රශංසා කරගන්නාවූ වමනය කළ ආහාරාදීන් කන්නාවූ කවුඩාද, කුණප අනුභව කරන්නාවූ හිවලාද යන දෙදෙනා ඒකාන්තයෙන් බොහෝ කලකින් දකුම්හයි” කීයේය.

ජම්බුඛාදකජාතකං චතුත්ථං.