ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

295. අන්තජාතකය

“මෘගරාජය, නුඹගේ කඳ වෘෂභ රාජයෙකුගේ කඳක් මෙන් වටය. ඇඟසෙලවීම සිංහයෙකුගේ මෙනි. තට නමස්කාර වේවා. කිසිවකුත් අපි ලබමු.

“කුලපුත්‍රයෙකුට ප්‍රශංසා කරන්නට කුල පුත්‍රයෙක්ම දනී. මොණරෙකුට බඳු බෙල්ල ඇති කවුඩුව, මේ එරඬු ගසෙන් බැස මෙහි එව.”

“මෘගයන් අතුරෙන් හිවලා ලාමකවේ. පක්ෂීන් අතුරෙන් වනාහි කවුඩා හීනයෙක. ගස් අතුරෙන් එරඬුගස හීනය. මේ හීනයෝ තුන්දෙනෙක් එක්වූවාහුයි” කීවේය.

අන්තජාතකං පඤ්චමං.