ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

296. සමුද්ද ජාතකය

“ලවණ ජලයෙහි හාත්පසින් දුවයි. මත්ස්‍යයන්ද, මෝරුන්ද, වළක්වයි, රැලෙහිද ගැටෙයි, මේ කවරෙක්ද?

“සාගර නම්වූ ගංගාවන්ට ස්වාමිවූ සමුද්‍රය බොන්නට කැමැත්තෙමි. එසේ හෙයින් අනන්තපායී නම්වූ පක්ෂියාවෙමි. පිරවිය නොහැක්කාවූ තෘෂ්ණාවෙන් යුක්ත හෙයින් අතෘප්තය කියා දිශාවන්හි ප්‍රසිද්ධ වූයේ වෙමි.

“ඒ මේ සාගරය තෙම දිය බස්නා වේලාවට බසී. වැඩෙන වේලාවට පිරේ. මේ සාගරයාගේ බීමෙන් අඩුවීමෙක් නොපෙනේ. එසේ හෙයින් සාගරය වනාහි බී අවසන් කරන්නට නුපුළුවන් වේයයි” කීයේය.

සමුද්දජාතකං ඡට්ඨං.