ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

297. කාමවිලාප ජාතකය

“උස් තැන්හි යන්නාවූ පක්ෂිය, පක්ෂ පත්‍රයන් යාන කොට ඇත්තාවූ අහසෙහි ගමන් කරන්නාවූ පක්ෂිය, තෝ වනාහි කෙසෙල් කඳක් මෙන් මනොඥවූ කලවා ඇත්තියට මා හුල උන් බව කීයෙහි. ඕතොමෝ බොහෝ කලක් සිහි කෙරේ.

“කඩුවටද හුලටද, නගනලද්දේය. මේ වනාහි ඒ මාගේ ප්‍රියාව නොදනී. ඒ චණ්ඩ තැනැත්තී මා කෙරෙහි ක්‍රොධය කරන්නීය. ඇගේ ඒ කෝපය මා තවයි මෙහි මේ හුල ඇවිණී දුක මා නොතවයි.

“හිස සමීපයෙහි තබනලද මේ උත්පලයකට බඳු සන්නාහයද, රනින් කරණ ලද ඇඟිලි මුදුවද මෘදුවූ කශී රට වස්ත්‍ර යුග්මයද ඇත. වස්තු කැමැත්තාවූ ඒ මාගේ ප්‍රියාව මෙයින් තෘප්තියට පැමිණේවායි’ කීයේය.

කාමවිලාපජාතකං සත්තමං.