ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

298. උදුම්බර ජාතකය

“පැසුණු ගෙඩි ඇති මොහු දිඹුල්ගස්ය, නුගගස්ය, ගිවුලුගස්ය, මෙහි එව, නික්ම තෝද අනුභව කරව. සාදුකින් කුමට මිය යන්නෙහිද?

“යම්සේ මම අද ගස්වල ගෙඩි කෑයෙමි සුවපත්වීම්ද? එපරිද්දෙන් යමෙක් වෘද්ධයා පුදාද, හෙතෙම සුවපත්වේ.

“වනයෙහි උපන්නාවූ වඳුරා වනයෙහි උපන් වඳුරාගේ යම් වචනයක් වංචා කරන්නේද? එසේහෙයින් තා වැනිවූ ලදරු වඳුරෙක්ද, ඒ නොඅදහන්නේය. ජරාවෙන් ජීර්ණවූ මාවැනිවූ මහළු වඳුරෙක් නොඅදහන්නේයයි” කීයේය.

උදුම්බරජාතකං අට්ඨමං.