ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

3. තික නිපාතය

5. කුම්භ වර්ගය

299. කොමාය පුත්ත ජාතකය

“කොල, වඳුර, පෙර තෝ ක්‍රීඩා ස්වභාව ඇත්තාවූ අපගේ සමීපයෙහි පැන පැන ක්‍රීඩා කෙළෙහි. අපගේ ආශ්‍රමයෙහි වැඳිරි මුහුණු ආදී ක්‍රීඩාවන් කෙරෙහිය. වානරය, ක්‍රීඩා ස්වභාව ඇත්තාවූ තා කෙරෙහි අපි නොඇලෙමු.”

“ආයුෂ්මත්නී, මා විසින් බහුශ්‍රැතවූ හෙවත් බොහෝ උගත්වූ කෝමාය පුත්‍රයාගේ උතුම්වූ ධ්‍යාන විශුද්ධි තොමෝ අසන ලද්දීමය. එසේහෙයින් තෝ දැන් මා පෙර මෙන් නොසිතව. ධ්‍යානයෙන් යුක්තවම වාසය කරමු.

“ඉදිනුදු ගලෙහි බිජුවට වපුරන්නාහුද, වර්ෂාවද මනාකොට වසින්නේද, ඒ බීජය වනාහි නොමහටගත්තේද, එපරිද්දෙන් ඔවුන්ගේ වනාහි උතුම් වූ විශුද්ධි තොමෝ අසන ලදී. වානරය, තෝ ධ්‍යාන භූමියට දුරවෙහියයි” කීයේය.

කොමාරපුත්තජාතකං නවමං.