ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

302. මහා අශ්වාරෝහ ජාතකය

“නොදිය යුත්තන් කෙරෙහි දානය දෙන්නේද දියයුත්තන් කෙරෙහි නොදෙන්නේද, එබඳු පුරුෂයා ආපදාවන්හි ව්‍යසනයට පැමිණියේ යහළුවෙකු නොලබයි.

“නොදියයුත්තන් කෙරෙහි දානය නොදෙන්නේද, යමෙක් දීමට සුදුස්සන් කෙරෙහි දේද, හෙතෙම විපත්වලදී ව්‍යසනයට පැමිණියේ ව්‍යසනයෙන් ගලවන්නට සුදුසු යහළුවෙකු ලබන්නේය.

“එසේමැයි අනාර්ය ස්වභාව ඇති කෛරාටිකයන් කෙරෙහි කරණ ලද, යම් එක්වීමක් ඇද්ද? යම් එක්ව කටයුතු කිරීමක් ඇද්ද, යම් විශෙෂ දර්ශනයක් ඇද්ද ඒ සියල්ලම දියේ ඇඳි ඉරක් මෙන් වහා නස්නේය. එබඳුවූ පිරිසිදුවූ පුද්ගලයන් කෙරෙහිද ඇදනැති මාර්ගයන්හිද කරණලද උපකාරය ස්වල්ප නමුත් මහත් ඵලවේ.

“යමෙක් පළමුව කරණලද යහපත ඇත්තේද, හෙතෙම ලෝකයෙහි කරන්ට දුෂ්කරවූවක් කෙළේය. පසුව උපකාර කරන්නේ හෝ නොකරන්නේ හෝ අතිශයින්ම පූජාවට සුදුස්සෙක් වේයයි” කීයේය.

මහාඅස්සාරොහජාතකං දුතියං.