ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

303. ඒකරාජ ජාතකය

“ඒකරාජය නිරුත්තරවූ සමෘද්ධවූ පඤ්චකාම ගුණයන් අනුභවකොට පෙරවිසූයෙහිය. හේ නුඹ දැන් දුර්ගමවූ නරකයෙහි හෙවත් වළෙහි බහාලන ලද්දේ පැරණිවූ වර්ණය හා බලය නොහරින්නේය.

“දබ්බසේනය, මා විසින් පූර්වයෙහිම ක්ෂාන්තියද තපසද, ප්‍රාර්ථනා කරණ ලදී. රාජය, දැන් එය ලදින් මම පැරණිවූ වර්ණය හා බලය කෙසේනම් දුරුකරන්නෙම්ද?

“යසස් ඇත්තාවූ ප්‍රඥාවන්තය, නොඉවසිය හැකි දුක් ඉවසන තැනැත්ත, සියල්ලම මා විසින් පෙරම නිමවන ලදහ. පෙර නොවූ උදාරවූ යශසද ලදින් මෛත්‍රී ධ්‍යානය ලදින් පුරාතනවූ වර්ණය හා බලය දුරු නොකරන්නෙමි.

“නොඉවසිය හැකි දුක ඉවසන සුළුවූ ජනේන්‍ද්‍රය, දුකින් සැපය දුරුකොට සැපයෙන් හෝ දුක දුරුකොට සත්පුරුෂයෝ දෙතැන්හිම නිවුනාවූ සිත් ඇත්තාහ. සුවයෙහිද දුකෙහිද සමානවූවෝ වෙත්යයි” කීයේය.

එකරාජජාතකං තතියං.