ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

304. දද්දර ජාතකය

“දද්දරය, මනුෂ්‍ය ලෝකයෙහි මැඩියන් කන්නේය, දිය කෙළවර සේවනය කරන්නේයයි, මේ නපුරුකොට කියනලද වචනයෝ විෂ ඇති මා තවත් ගමෙහි විෂ නැතිසේ කුඩා කොල්ලෝ ආක්‍රොෂ කෙරෙත්.

“ස්වකීයවූ රටින් නෙරපන ලද්දේ අනික් ජනපදයකට ගියේ නපුරුකොට කී වචනයන්ගේ නිධානය පිණිස මහත්වූ කොටුවක් කරන්නේයි.

“යම් තැනෙක්හි පුරුෂයා ජාතියෙන්ද, විනයයෙන්ද නොහඳුනත්ද, හෙතෙම තමාගේ තොරතුරු නොදන්නා ජනයා කෙරෙහි වන්නේ එහිදී මාන්නයක් නොකරන්නේයි.

“විදෙශයෙහි වාසය කරන්නාවූ නුවණැත්තාවූ ගින්න හා සමානවූවෙකු විසිනුදු දාසයෙකුගේද තර්ජනය ඉවසිය යුතුයයි” කීයේය.

දද්දරජාතකං චතුත්ථං.