ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

305. සීලවිමංස ජාතකය

“පාප කර්මය කරන්නාහට ලෝකයෙහි රහසක් නම් නැත්තේය. කුමක් හෙයින්ද යත්, වන දෙවතාවෝ බලත් අඥානතෙම එය රහසකැයි සිතයි.

“මම පව් කිරීමට රහස් තැනක් නොදනිමි. මිනිසුන් නැතිතැනකුදු නැත්තේය. යම් තැනෙක්හි අනික් මිනිසුන් නැති තැනක් නොදකිම්ද එබඳුවූ ස්ථානය ජනශුන්‍ය නොවේයයි මා විසින් කියන ලදී.

“දුජ්ජච්ච නම් ශිෂ්‍යයාද අජච්ච නම් ශිෂ්‍යයාද නන්ද නම් ශිෂ්‍යයාද ශුඛවච්ඡ නම් ශිෂ්‍යයාද වෙජ්ජ නම් ශිෂ්‍යයාද අද්ධුවශීල නම් ශිෂ්‍යයාද යන වැඩකැමති ඔව්හු ස්ත්‍රී ලැබීම නම්වූ ස්වභාවය අත්හැරියාහුය.

“ඔවුන් කෙරෙන් පිටත් ශීල සම්පන්න බ්‍රාහ්මණයා ඒ ස්ත්‍රී ප්‍රතිලාභය කෙසේ හරින්නේද, එසේමැයි, යමෙක් සියලු ධර්මයන්ගේ එතෙරට ගියේද, ධෛර්ය ඇත්තේද, සත්‍යවූ ධර්මයෙහි වීර්යයෙන් යුක්තද, හෙතෙම උතුම් ගුණ ධර්මය රක්ෂා කෙරේයයි” කීයේය.

සීලවීමංසනජාතකං පඤ්චමං.