ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

306. සුජාත ජාතකය

“දෙවයෙනි, රන් තැටියෙහි බහාලන ලද රක්ත වර්ණවූ මනොඥවූ මොහු කිනම් බිජුවට වෙද්ද, හෙවත්, කිනම් ගෙඩිද, ඔවුන් මා විසින් විචාරණ ලද්දේ කියව.”

“දේවිය, හිස මුඩුකොට කඩපිළිහඳනාවූ තී පෙර යම් ඵල කෙණෙකුන් ඔඩොක්කුවෙහි තබන ලද අත් ඇතිව කඩා රැස් කෙළෙහිද, එසේවූ තීගේ කුල සතුවූ ඩෙබර ඵලවේ.

“උසස්කොට දවන්නේය. මෙහි සිත් නොඇළෙයි. රාජ සම්පත්තීහු භාග්‍ය නැත්තාවූ ඈ දුරු කෙරෙත්. යම් තැනෙක්හි ඩෙබර කඩා එකතු කෙරේද, එහිම මෑ නැවත ගෙණ යව්.”

“මහරජ, සමෘද්ධියට පැමිණියාවූ ස්ත්‍රියට මෙසේවූ මේ ප්‍රමාද දෝෂයෝ වෙත්මැයි දෙවයෙනි, ක්ෂමාවුව මැනව, රාජොත්තමය මේ සුජාතාවට නොකිපෙවයි” කීයේය.

සුජාතජාතකං ඡට්ඨං.