ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

309. ඡවක ජාතකය

“මේ සියල්ල ලාමකය. යමෙකුත් මොහු හදාරවාද, යමෙක් වනාහී ධර්මය හදාරාද, මේ දෙදෙන පුරාතන ධර්මය නොබලත්. දෙදෙනාම ප්‍රකෘති ධර්මයෙන් චුතවූහ.

“පවිත්‍රවූ මාංශ රසයෙන් යුක්තවූ ඇල්සාලේ බත අනුභව කරමි. එහෙයින් බුද්ධාදීන් විසින් සේවණය කරණ ලද මේ ධර්මය සේවනය නොකෙළෙමි.

“මෙයින් අන් තැනකට යව, ලෝකය මහත්වේ. සෙසු සත්වයෝද පිසත්. හැසිරෙන ලද මේ අධර්මය. නුඹ ගලෙන් කළයක් බිඳින්නාක් මෙන් නොබිඳීවා.

“බමුණ ඒ යසස් ලාභයටද, වස්තු ලාභයටද, අපායෙහි වැටෙන පරිද්දෙන් හෝ අධර්මචර්යාවෙන් හෝ යම් පැවැත්මක් ඇද්ද, එයට නින්දාවේවායි” කීයේය.

ඡවකජාතකං නවමං.