ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

1. කාලිංග වර්ගය

310. සය්හ ජාතකය

“සමුද්‍රය පිරිවරා සිටි චක්‍රවාට පර්වතය හා සමග සාගරයට කුණ්ඩලාභරණයක් වැනිවූ මහ පොළොව නින්දා සහිතව නොකැමැත්තෙමි. සය්හය, මෙසේ දැනගනුව.”

“බමුණ, යසස් ලැබීමටද වස්තු ලැබීමටද අපායෙහි වැටෙන පරිද්දෙන් අධර්මයෙහි හැසිරීමෙන් හෝ යම් පැවැත්මක් වේ නම් එයටද නින්දා වේවා.

“ඉදින් පාත්‍රයක් ගෙණ ගෘහ රහිතවූයේම, සිඟා ඇවිදිනෙම්ද, අධර්මයෙන් යම්බඳු සෙවීමක් ඇද්ද, මට වඩා ඒ සිඟා ඇවිදීමෙන් වන ජීවිකාවම උතුම් වේ.

“ලෝකයෙහි අනිකෙකු නොවෙහෙසමින් ඉදින් පාත්‍රයක් ගෙණ ගෙවල් නැත්තේම සිඟා ඇවිදින්නෙම් නම් එය රාජ්‍යයටත් වඩා උතුම් යයි” කීයේය.

සෙය්‍යජාතකං දසමං.

කාලිඞ්ගවග්ගො පඨමො.