ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

311. පුචිමන්ද ජාතකය

“චෞරය, නැගිටුව, කුමකට වැද හෝනෙහිද? තට වැද හෙවීමෙන් කවර ප්‍රයෝජනයෙක්ද? ගමෙහි දරුණුකම් කළාවූ තා රජදරුවෝ අල්වා නොගණිත්වා.

“ගමෙහි වරද කළාවූ සොරු ගන්නාහුය යන යමක් ඇද්ද, වනයෙහි හටගෙන සිටියාවූ කොසඹ ගසට එහිලා කුමක් වේද?

“අස්වත්ථය මාගේද, සොරුගේද, අතර නුඹ නොදන්නෙහිය ගමෙහි වරද කළාවූ සොරු රජදරුවෝ ගෙණ කොසඹ හුලෙහි හිඳුවත්. මාගේ සිත ඒ කාරණයෙහි සැක කෙරේ.

“සැක කටයුත්තන් සැක කරන්නේය නොපැමිණියාවූ භය රකින්නේය. නොපැමිණියාවූ බිය හේතු කොට ගෙන ප්‍රාඥතෙම මෙලෝ පරලෝ දෙක බලන්නේ යයි” කීයේය.

පුචිමන්දජාතකං පඨමං.