ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

312. කස්සප මන්දිය ජාතකය

“කාශ්‍යපය, ලදරු බැවින් තරුණයා ආක්‍රොශ කරයි. පහරදීම හෝ කෙරෙයි. ප්‍රාඥතෙමේ ඒ සියල්ලම ඉවසයි. පණ්ඩිතතෙම එය සමාකෙරේ.

“ඉදින් වනාහි සත්පුරුෂයෝ විවාද කෙරෙත්ද, වහාම එකතු වෙති. නැවත අඥානයෝ මැටිපාත්‍ර මෙන් බිඳෙත්. ඔවුහු සංසිඳීමට නොපැමිණෙත්.

“යමෙක් වනාහි තමා මැඩ උපන් ද්වෙෂය දනීද, යමෙකුත් වරදවූ දෙසීම දනීද, මොවුහු බොහෝසෙයින් එක්වීමට යෙත්. ඔවුන්ගේ මිත්‍ර භාවය නොනසී.

“යමෙක් ද්වෙෂයෙන් යටපත් කරණ ලද්දාවූ අන්‍යයන් සන්ධානය කරන්ට තෙමේ සුදුසු වේද, මෙතෙම වනාහී අතිශයෙන් උතුම්වූයේ බර උසුලන්නෙක් ධුරය උසුලන්නෙක් වන්නේයයි” කීයේය.

කස්සපමන්දියජාතකං දුතියං.