ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

313. ක්ෂාන්තිවාද ජාතකය

“මහාවීරය, යමෙක් ඔබගේ අත් දෙකද පා දෙකද, කන් හා නාසයද, සින්දේද, ඔහුට කිපෙනු මැනව, මෙරට විනාශ නොකරනු මැනව,

“යමෙක් මාගේ අත් දෙකද, පා දෙකද කන් හා නාසයන්ද සිඳවීද, ඒ රජතෙම බොහෝ කලක් ජීවත්වේවා, මා වැන්නෝ නොකිපෙත්.

“අතීත කාලයෙහි ක්ෂාන්තිය ප්‍රකාශ කරණ ශ්‍රමණයෙක් විය. ක්ෂාන්තියෙහිම සිටියාවූ ඔහු කසී රජතෙම කැප්පවී.

“නරකයෙහි පිහිටියාවූ කසී රජතෙම යම් දුකක් වින්දේද, එය කටුක වූයේය. පරුෂවූ ඒ කර්මයාගේ විපාකය වේ.”

ඛන්තීවාදීජාතකං තතියං.