ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

315. මාංශ ජාතකය

“යහළුව, ඉල්වන්නෙක් වෙහිය. තාගේ වචන ඒකාන්තයෙන් පරුෂවූහ. තාගේ වචන දළබුවට සමානය. යහළුව, එහෙයින් තට දළබු කඩක් හෙවත්, බොකු කෑල්ලක් දෙමි.

“ලෝකයෙහි මනුෂ්‍යයන්ට සහෝදරයාය යන මේ පැනවීම අංගයකැයි කියනු ලැබේ. යහළුව, තාගේ වචන ශරීරාවයවයට සමානය. එහෙයින් තට අංගයක් හෙවත් ශරීරාවයවයක් දෙමි.

“පුත්‍ර තෙමේ “පියාණෙනි, කියන්නේ පියාගේ හෘදය කම්පා කෙරෙයි” තාගේ වචන හෘදයට සමානය. එහෙයින් යහළුව, තට හෘදය මාංශය දෙමි.

“යමෙකුගේ ගමෙහි යහළුවෙක් නැද්ද, ඔහුට ඒ ගම අරණ්‍යය මෙන් වේ. එසේ මැයි. තාගේ මියුරු වචන සියල්ලටම සමානය එහෙයින් යහලුව, තට මේ මස් සියල්ලම දෙමියි,” කීයේය.

සබ්බමංසලාභජාතකං පඤ්චමං.