ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

316. සසජාතකය

“බමුණ, මාගේ ලුල් මත්ස්‍යයෝ සත්දෙනෙක් දියෙන් ගොඩට ගෙණෙනලදහ. මාගේ මේ ආහාරය ඇත. මෙය අනුභව කොට වනයෙහි වාසය කරව,

“මාගේ මෙහි මේ කුඹුරු රකින්නහුට රෑ බතට ගෙණෙනලද අඟුරු මස්කොට පැලහු මස්හුල් දෙකක්ද එක් ගොයෙක්ද, එක් මිදුනු කිරි කළයක්ද යන මෙය බමුණ, මට ඇත්තේය. මෙය අනුභවකොට වනයෙහි වාසය කරව.

“බමුණ මිහිරි අඹ පලද සිහිල්වූ ගඟ දියද සිත්කළුවූ සිහිල් සෙවනද යන මෙය මට ඇත්තේය. මෙය අනුභව කොට වනයෙහි වාසය කරව,

“සාවෙකුට තල නැත, මුංද නැත, සහල්ද නැත, මේ තා විසින් කරණ ලද ගින්නෙන් පැසුනාවූ මාගේ ශරීර මාංශය අනුභව කොට වනයෙහි වාසය කරවයි” කීයේය.

සසපණ්ඩිතජාතකං ඡට්ඨං.