ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

2. පුචිමන්දවග්ගො

318. කරවේර ජාතකය

“වසන්ත කාලයෙහි රක්තවූ ස්වභාව ඇති කරවේරයන් අතරෙහිදී තෝ යම් බඳුවූ සාමානම් ස්ත්‍රිය, බාහුයෙන් පෙළුෑයෙහිද, හෝ තොමෝ තට නිරෝගබව කීයේය.

“පින්වත, යම් වාතයෙක් පර්වතය තණ පතක් මෙන් ගෙණ යන්නේද, එය නොඇදහිය යුතුමය. ඉදින් වාතය තෙම පර්වතය ගෙණ යන්නේ නම් සියලු පොළොවද ගෙණ යන්නේය. යම් තැනෙක්හි සාමා තොමෝ කළුරිය කළාද, ඕතොමෝ මට නිරෝග බව කීය. (යනුද එසේ මැයි)

“සාමාතොමෝ නොම කළුරිය කළාය. ඕතොමෝ අනිකෙකු නොකැමැතිවේ. ඒක භක්තිනීවූ සාමාතොමෝ තා ම ප්‍රාර්ථනා කෙරේ.

“සාමාතොමෝ සංසර්ගයක් නොකළාවූ අභිනවවූ මා වෙතට බොහෝ කලක් කරණ ලද සංසර්ග ඇත්තාවූ ස්ථිර ඒ ස්වාමියා කෙරෙන් වෙනස්විය. සාමාතොමෝ මා කෙරෙනුදු අනිකෙකු පාවා ගන්නේය. එහෙයින් මෙයින් ඉතා දුරට ම යන්නෙමියි” කීයේය.

කණවෙරජාතකං අට්ඨමං.