ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

3. කුටිදූසක වර්ගය

321. කුටිදූසක ජාතකය

“වානරය, තාගේ හිසද හස්ත පාදයෝද මනුෂ්‍යයෙකුගේ මෙනි. එසේ ඇති කල්හි කවර නම් ආකාරයකින් තට ගෙයක් නැත්තේද?

“සිංගිල නම් පක්ෂිය (මලිතිය) මාගේ හිසද හස්තපාදයෝද මනුෂ්‍යයෙකුගේ මෙනි. එතෙකුදුවුවත් මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි යමක් උතුම්යයි කියත්ද? ඒ ප්‍රඥාව මට නැත්තේය.

“එක් අරමුණෙක්හි නොපවත්නා සිත් ඇත්තාවූ වහා පෙරළෙන සිත් ඇති මිත්‍රද්‍රොහීවූ අස්ථිර ස්වභාව ඇත්තහුට නිරන්තරයෙන් සැප බවක් නැත්තේය.

“වානරය, ඒ තෝ ප්‍රඥාව ලබන උපායක් කරව දුස්සීලභාවය දුරුකරව, සීතල හා සුළඟින් ආරක්ෂාව ඇති කුටිකාවක් කරගනුව,”

කුටිදූසක ජාතකං පඨමං.