ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

3. කුටිදූසක වර්ගය

323. බ්‍රහ්මදත්ත ජාතකය

“බ්‍රහ්මදත්ත නම් රජ, යාඥා කරන්නේ නොලැබීමට හෝ වස්තුව ලැබීමට හෝ මේ දෙකට පැමිණේ. එසේමැයි. යාඥාව නම් මෙබඳු ස්වභාව ඇත්තීමැයි.

“පඤ්චාල දෙශවාසීන්ගේ රාජොත්තමය, යාඥාව හැඬීමකැයි පුරාතනයෝ කීහ. යමෙක් වනාහි ඉල්ලීම බැහැර කෙරේද? එය නැවත නැවත හැඬීමයයි කීහ.

“එහෙයින් රැස්වූ පඤ්චාල නම් රට වැස්සෝ හඬන්නාවූ මාද, නැවත හඬන්නාවූ තාද, නොදකිත්වායි මම රහස් කැමැත්තෙමි.

“බමුණ, තට වෘෂභයෙකු හා සමග රක්තවර්ණවූ දෙනුන් දහසක් දෙමි. එසේ මැයි ආර්යයෙක් වනාහි ආර්යවූ තොපගේ කරුණුවලින් යුක්තවූ ගාථාවන් අසා කෙසේ නම් නොදෙන්නේදැයි” කීයේය.

බ්‍රහ්මදත්තජාතකං තතියං.