ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

3. කුටිදූසක වර්ගය

324. චම්මසාටක ජාතකය

“යසස් ඇත්තාවූ යම් මේ බැටළුවෙක් උතුම් ජාති හා මන්ත්‍රයෙන් යුක්තවූ බමුණාට බුහුමන් දක්වාද, මේ සිවුපාවා ඉතා යහපත් ස්වරූප ඇත්තේ විශෙෂයෙන් උතුම්වූවෙක්ද, හික්මුනෙක්ද වේ.

“බමුණ, සිවුපාවාගේ ස්වල්ප දැකීමෙන් විශ්වාසයට නොපැමිණෙව. දැඩිවූ ප්‍රහාරයක් දෙනු කැමැත්තේ පසුබසී. දැඩි පහර දෙන්නේය.

“කලවා ඇටයද බිඳුනීය තවුස් පිරිකර බරද පෙරළී ගියේය. මෙහිදී බමුණාගේ කෙණ්ඩිය ආදීවූ සියලු භාණ්ඩද බිඳී ගියේය. තපස්වියා නසනු ලැබී. ඉදරියට දුවව්යයි දෙඅත් හිස බැඳගෙන හඬයි.

“යම්සේ නුවණ නැත්තාවූ මම අද බැටළුවා විසින් පහරණ ලද්දේ නටුයේ වීම්ද, එපරිදෙන් යමෙක් නොපිදිය යුත්තෙකුට නමස්කාර කෙරේද, හෙතෙම නටුයේ සයනය කෙරේයයි” කීයේය.

චම්මසාටකජාතකං චතුත්ථං.