ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

3. කුටිදූසක වර්ගය

326. කක්කාරු ජාතකය

“යමෙක් ශරීරයෙන් අනුන් අයත්දේ නොගන්නේද, වචනයෙන් බොරු නොකියන්නේද, යශස් ලැබ මත් නොවන්නේද, ඒකාන්තයෙන් හෙතෙම කැකිරි මලට සුදුසු වෙයි.

“දැහැමින් වස්තුව සොයන්නේද, වඤ්චා ප්‍රයෝගයෙන් ධනය රැස් නොකරන්නේද සම්පත් ලැබ මත් නොවන්නේද හෙතෙම කැකිරි මලට සුදුසුවේ.

“යමෙකුගේ සිත පෙවූ කහවර්ණයක් මෙන් වහා වෙනස් නොවේද, ශ්‍රද්ධාවද මදකින් නොබිඳේද, මධුරාහාරය තනිව අනුභව නොකරන්නේද, හෙතෙම ඒකාන්තයෙන් කැකිරි කුසුමයට සුදුසුවේ.

“යමෙක් සත්පුරුෂයන්ට අභිමුඛයෙහි හෝ අනභි මුඛයෙහි හෝ නින්දා නොකෙරේද, යම්සේ කියන්නේද එසේ කරන්නේවේද, හෙතෙම ඒකාන්තයෙන් කක්කාරු පුෂ්පයට සුදුසු වේය”යි කීයේය.

කක්කාරුජාතකං ඡට්ඨං.