ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

331. කොකාලික ජාතකය

“යමෙක් එකාන්තයෙන් සුදුසු කාලය නොපැමිණි කල්හි සීමාව ඉක්මවා කථා කෙරේද හෙතෙම කෝකිලාවගේ පුත්‍රයා මෙන් නැසුනේ මෙසේ ශයනය කෙරෙයි.

“හලාහල විෂයක් මෙන් නපුරු කොට කියන ලද්දාවූ වචනය යම්සේ එකෙණෙහි ජීවිතය හෙලාද එපරිද්දෙන් මනාකොට මුවහත් කළ ආයුධය එසේ ජීවිතය නොහෙලයි.

“එසේහෙයින් සුදුසු කාලයෙහිද නුසුදුසු කාලයෙහිද පණ්ඩිත තෙමේ වචනය රකින්නේය. තමා හා සමවූවෙකු සමීපයෙහිද සීමාව ඉක්මවා කථා නොකරන්නේය.

“නුවණ පෙරදැරි කොට ඇත්තාවූ විචක්ෂණවූ යමෙක් සුදුසු කාලයෙහි ප්‍රමාණයෙන් යුක්තව කථා කරන්නේද හෙතෙමේ ගුරුළා සර්පයෙකු මෙන් සතුරන් ගන්නේය” කීයේය.

කොකිලජාතකං පඨමං.