ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

332. රථලට්ඨි ජාතකය

“එකෙක්, තෙමේ පැහැරද අනුන් විසින් පහරණ ලද්දෙමි”යි කියයි. තෙමේ දිනාද අනුන් විසින් දිනන ලද්දෙමි’යි කියයි. පළමු කියන්නහුගේ බස් රජ්ජුරුවනි, ඒකාන්තයෙන් නොඅදහන්නේය.

“එසේ හෙයින් පණ්ඩිත ස්වභාව ඇති රජ තෙමේ අනිකාගේද බස අසන්නේය. දෙදෙනාගේ වචනය අසා විනිශ්චය ස්වභාවය යම්සේද එසේ කරන්නේය.

“සම්පත් කැමැත්තාවූ අලසවූ ගෘහස්ථයා යහපත් නොවේ. සංයමයක් නැත්තාවූ ප්‍රව්‍රජිතයා යහපත් නොවෙයි පරීක්ෂා නොකොට කටයුතු කරන්නාවූ රජද යහපත් නොවේ. යම් පණ්ඩිතයෙක් කිපෙන සුලුද ඒ කිපීම යහපත් නොවේ.

“දිශානායකවූ රජතුමනි, ක්ෂත්‍රියතෙමේ පරීක්ෂා කොට කටයුතු කරන්නේය. පරීක්ෂාවක් නොකොට යම් ක්‍රියාවක් නොකරන්නේය. රාජය, හොඳ නරක සොයා කටයුතු කරන්නහුගේ පරිවාර ආදි යශසද කීර්ති ඝොෂාවද වැඬේයයි කීයේය.

රථලට්ඨිජාතකං දුතියං.