ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

333. ගොධ ජාතකය

“රාජොත්තමය, කඩුව දැරුවාවූ, සන්නද්ධවූ, ගස් පොතුවලින් කළ සිවුරු හඳනාවූ, යම්බඳුවූ ඔබගේ ගිනි අඟුරෙහි පිළිස්සූ ගොයා වනය මැද බෝ අත්තෙහි එල්ලුනේ පැන ගියේද එසේ හෙයින් එකල්හිම මා විසින් ඔබ දැන ගන්නා ලද්දේය.

“තමහට නැමෙන්නහුට නැමෙන්නේය. තමා සෙවනය කරන්නහු සෙවනය කරන්නේය. තමහට අනුව කටයුතු කරන්නහුට සුදුසු කටයුතු කරන්නේය. තමාට අවැඩ කැමැත්තහුට වැඩක් නොකරන්නේය. තමා වෙත නොපැමිණෙන්නහු කරා තෙමේද නොපැමිණෙන්නේය.

“තමා හරණහු තෙමේද හරණේය. මිත්‍රකමින් එක්වීම නම් තෘෂ්ණාව නොකරන්නේය. නොඇළුණු සිතින් නොඑළඹෙන්නේය. කුමක් හෙයින්දයත්, පක්ෂිතෙමේ ගෙඩි නැති ගස හැඳින අනෙක් ඵල ඇති ගසක් බලා යන්නේය, එසේමැයි. ලෝකය මහත්වේමැයි

“රාජකන්‍යාව කළගුණ දන්නා බව සලකන්නාවූ ඒ මම හැකි පමණින් තීට උපකාර කරන්නෙමි. තීට සියලු ඓශ්චර්ය දෙමි. යමෙකුට තෝ දෙනු කැමැත්තෙහිද ඔහුට කැමති දෙයක් දෙවයි’ කීයේය.

පක්කගොධජාතකං තතියං.