ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

334. රාජොවාද ජාතකය

“ගඟ එතෙර වන්නාවූ ගවයන් අතුරෙන් ප්‍රධාන ගවතෙම ඉදින් වක්වූයේද, ප්‍රධාන ගවයා වක්ව ගියකල්හි ඒ සියලු ගවයෝ වක්වයෙති.

“එපරිද්දෙන්ම මනුෂ්‍යයන් අතුරෙහි ශ්‍රෙෂ්ඨයයි ප්‍රසිද්ධවූ යමෙක්වේද, ඒ රජතෙම ඉදින් අධර්මයෙහි හැසිරේද, සෙසු ප්‍රජාතොමෝ කියනුම කවරීද, ඉදින් රජතෙම අධර්මයෙන් යුක්තවේ නම් සියලු රට වැසියාද දුකසේ සයනය කරයි.

“ගඟින් එතෙරවන්නාවූ ගවයන් අතුරෙන් ඉදින් ප්‍රධාන ගවයා ඍජුවයේද, ප්‍රධාන ගවයා ඍජුව යනකල්හි සියලු ගවයෝ ඍජුවම යෙත්.

“එපරිද්දෙන්ම මිනිසුන් අතුරෙහි යමෙක් ප්‍රධානයයි සම්මතවේද, ඉදින් හෙතෙම කුශල ධර්මයෙහි හැසිරේද, සෙසු ජනයෝ කියනුම කවරේද, ඉදින් රජතෙම ධාර්මික වේ නම් සියලු රට වැසියා සුවසේ වාසය කෙරේයයි” කීයේය.

රාජොවාදජාතකං චතුත්ථං.