ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

338. ඵුස ජාතකය

“මීයන්ට වී පොතු ප්‍රකටය. සහල්ද ප්‍රකටය. බොල් පොතු හැර සහල් කන්නාහුය.

“උයනෙහිදී කරණලද යම් මන්ත්‍රණයක් ඇද්ද, ගමෙහිදී කරණලද යම් ඒ රහස් කීමක් ඇද්ද, මෙසේද යම් මේ පහර දීමට අවකාශ සෙවීමක් ඇද්ද, මෙයද මා විසින් දන්නාලදී.

“පියවූ වඳුරා ස්වභාවයෙන් උපන්නාවූ ළදරුවූම පුත්‍රයාගේ අණ්ඩකොෂය දත්වලින් සිඳින්නේලු.

“අබ කෙතෙහි අන්ධවූ එළුදෙනක මෙන් ඔබමොබ බලා පෙරලෙන්නෙහිය යන යමක් ඇද්ද මෙයද යම්බඳුවූ මෙතෙම සයනයට හොවීද, මේ කාරණයද මා විසින් දන්නාලදී.”

ථුසජාතකං අට්ඨමං.