ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

4. කොකිල වර්ගය

339. බාවේරු ජාතකය

“කුටුම්බිය ඇත්තාවූ මියුරු හඬ ඇති, මොණරාගේ නොදැක්මෙන් එහි මිනිස්සු කව්ඩාට මාංශයෙන්ද, ඵලයෙන්ද පිදූහ.

“යම් කලෙක්හි මියුරු හඬ ඇති මොණරා බාවේරු නම් පෙදෙසට ආයේද, එකල්හි ලාභයද සත්කාරයද කවුඩාට පිරිහුනේය.

ධර්මරාජාණන්වූ ලොව බබුළුවන්නාවූ සර්වඥයන් වහන්සේ යම්තාක් නූපදීද, ඒතාක් කල් අන්‍ය තීර්ථකවූ බොහෝවූ මහණ බමුණන් ලෝවැස්සෝ පිදූහ.”

“බ්‍රහ්ම ස්වරයෙන් යුක්තවූ සර්වඥන් වහන්සේ යම් කලෙක්හි චතුස්සත්‍ය ධර්මය දේශනා කළසේක්ද, එකල්හි ලාභයද, සත්කාරයද තීර්ථකයන්ට පිරිහුණේයයි” වදාළේය.

බාවෙරුජාතකං නවමං.