ඛුද්දකනිකාය

ජාතක

(පඨමො භාගො)

4. චතුක්ක නිපාතය

5. චුල්ලකුණාල වර්ගය

345. ගජකුම්භ ජාතකය

“පවලකය, යම් කලෙක්හි වනය පාවක නම්වූද කෘෂ්ණා වර්තනී නම් වූද ගින්න දවාද එසේ වූ කල්හි මදවූ වීර්ය ඇත්තේ කෙසේ නම් කරන්නෙහිද,

“ගස් සිදුරුද පොළොවෙහි විවරයෝද බොහෝවෙත්. ඉදින් ඔවුන් කරා නොපැමිණිය හැකි වෙමුනම් අපට කාලක්‍රියාව වන්නේය.

“යමෙක් හෙමින් කටයුතු කාලයෙහි ශීඝ්‍රව කෙරේද, ශීඝ්‍රව කටයුතු කාලයෙහි හෙමින් කටයුතු කෙරේද, හෙතෙම ඇක්ම වියලී තල් පතක් මෙන් තමාට වන අභිවෘද්ධිය නසයි.

“යමෙක් සෙමින් කටයුතු කාලයෙහි සෙමින් කටයුතු කෙරේද, වහා කටයුතු කාලයෙහි වහා කටයුතු කෙරේද, හෙතෙම රාත්‍රියෙහි කෘෂ්ණ ශුක්ළ පක්ෂ වශයෙන් බෙදෙන්නාවූ චන්ද්‍රයා මෙන් ඔහුගේ සිතේ අදහස සම්පූර්ණවේ”යයි කීයේය.

ගජකුම්භජාතකං පඤ්චමං.